Застраховка имущество – все повече търсена услуга

705 0

В последните години все повече се развива имущественото застраховане. Това до някъде се обяснява и с непрекъснатите природни бедствия, които нанасят големи материални щети, по пътя си унищожават всичко. Застраховка имущество помага при нанесени щети на застрахования обект в случай на пожар, кражба, стихийни бедствия и други, включени в договора за застраховката.

Своевременното застраховане в тези случаи може да ви защити от финансови загуби. Частните лица могат да застраховат жилища, ипотечни задължения, различни видове техника, обзавеждане. При застраховане на жилището се посочват следните застрахователни събития: пожар, кражба, наводнение, влизане със злом и стихийни бедствия. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователната компания изплаща разходите по полицата на застраховка имущество.

Понятието застраховане на жилища включва както имоти в града, така и такива в селата. За селските имоти, както за всички други, застраховката може да бъде и за отделни части: беседки и места за отдих, вътрешно обзавеждане, предмети с антикварна стойности, разбира се, и самата къща.

С ипотечното застраховане се осигурява помощ за изпълнение на кредитни задължения към банката в случай на загуба на постоянните доходи поради загуба на трудоспособност, възникнали непредвидени разходи,загубени или ограничени права на собственост на недвижимо имущество.

Бизнесът е винаги свързан с рискове. Това е характерно както за малките фирми, така и за големите промишлени предприятия. Непредвидени обстоятелства са в състояние да нанесат такива загуби, че да доведат до пълно разоряване. За някои от тези рискове съществува вероятност не само да се предвидят, но и да се вземат мерки за тяхното своевременно намаляване.

Застраховка имущество на предприятия и организации (юридически лица) може да защити в случай на загуби или нанесени щети собственото и наето имущество и в други случаи. Включват се застрахователни събития като пожар и други опасности, щети в производството, машини и друго оборудване при производствени повреди, строително-монтажни рискове, товари. Обект на застраховане са сгради, производствени помещения, съоръжения, незавършено строителство, материали, стоки, суровини, магазини, складове, електронна техника, електроприбори.

Случаите на противозаконни действия на трети лица също са включени в застраховка имущество,например, умишлен палеж, използване на взривно вещество. Застраховката цели да се покрият възможните рискове и да се защитят активите на предприятия и организации.

About The Author

No Comments on "Застраховка имущество – все повече търсена услуга"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *